GIỚI THIỆU

          TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC

           1. Trụ sở làm việc: Số 57 (Lô 25), đường Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam – Việt Nam

2. Chức năng, nhiệm vụ

+ Chức năng:

Trung tâm Công nghệ Sinh học - VCA là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sinh học, y học, dược học, môi trường và tổ chức các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Công nghệ Sinh học - VCA có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội.

+ Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Giúp Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam xây dựng chiến lược, định hướng nghiên cứu phát triển công nghệ sinh học, y học, dược học, môi trường phục vụ cho Ngành.

- Tham gia đấu thầu và triển khai các đề tài, dự án thuộc các chương trình khoa học công nghệ Quốc gia và của Liên minh HTX Việt Nam.

- Ứng dụng và chuyển giao CNSH, y học, dược học, môi trường; sản xuất thử nghiệm, kinh doanh và sản xuất các sản phẩm trong các lĩnh vực về CNSH, y học, dược học, môi trường, chế biến an toàn thực phẩm, dược phẩm, nông lâm nghiệp và thuỷ sản phục vụ cho sự phát triển khu vực kinh tế hợp tác, HTX.

- Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, phân tích và kiểm tra an toàn thực phẩm. Ứng dụng các công nghệ cao về Y-Sinh học trong nghiên cứu, phát triển giống vật nuôi và cây trồng. Nghiên cứu chế biến thực phẩm, thực phẩm chức năng và bảo tồn dược liệu. Tham gia vào công tác đào tạo cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật trình độ đại học và sau đại học.

- Nghiên cứu bảo tồn, phát triển giống dược liệu và sâm Ngọc Linh. Nghiên cứu chế biến sâu các sản phẩm từ dược liệu và sâm Ngọc Linh (công nghệ chiết suất) để chế biến sản phẩm cao cấp từ dược liệu và sâm Ngọc Linh về dược phẩm, mỹ phẩm.

- Thực hiện các dịch vụ giám định, kiểm nghiệm, kiểm định cây và củ các giống, loài, xác định chất lượng nông sản, dược liệu.

- Nghiên cứu phát triển, nâng cao năng suất nông sản, dược liệu. Nhân giống dược liệu theo hướng vô tính, hữu tính và bằng các công nghệ hiện đại. Nghiên cứu phương pháp nuôi cấy mô để sản xuất giống cây trồng nông nghiệp, dược liệu.

- Tổ chức hội thảo, tư vấn, thẩm định các dự án đầu tư về CNSH, y học, dược học, môi trường.

- Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các hoạt động khoa học và công nghệ.

- Quản lý và sử dụng tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

a. Giai đoạn 1 (từ năm 2018 đến hết năm 2020): Tổng số cán bộ 07 người (trong đó, có 03 cán bộ kiêm nhiệm).

+ Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc phụ trách chung: Phó Chủ tịch, TS. Lê Văn Nghị, kiêm nhiệm; Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn: TS. Nguyễn Huy Nam - thành viên Hội đồng Khoa học Ngành.

+ Các bộ phận chuyên môn (3 phòng):

- Văn phòng: 01 cán bộ Văn phòng CQTT Miền Trung, kiêm nhiệm.

- Phòng Dự án: 01 cán bộ Văn phòng CQTT Miền Trung, kiêm nhiệm.

- Phòng Nghiên cứu: 03 cán bộ chuyên ngành nghiên cứu, chuyên trách.

b. Giai đoạn 2 (từ năm 2021 trở đi, Trung tâm tự chủ tài chính): Tổng số cán bộ 12 người.

+ Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc chuyên trách; Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn: TS. Nguyễn Huy Nam - thành viên Hội đồng Khoa học Ngành; 01 Phó Giám đốc chuyên trách phụ trách sản xuất, kinh doanh.

+ Các bộ phận chuyên môn (3 phòng):

- Văn phòng: 03 cán bộ chuyên trách.

- Phòng Dự án: 03 cán bộ chuyên trách.

- Phòng Nghiên cứu: 03 cán bộ chuyên ngành nghiên cứu.

 


TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC- VCA

Địa chỉ : Số 57 (Lô 25), đường Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam – Việt Nam